အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်၏အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထအကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့ (2001)