သဘာဝဆုကြေးနှင့်နောက်ပိုင်းဆုကြေး Abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ Mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ (2010)