ကင်းဖို့ Psychomotor တုံ့ပြန်ချက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Threonine 149 Phosphorylation Enhancer ΔFosBမှတ်တမ်းလုပ်ဆောင်ချက် (2014)