အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ဦးဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ရှာဖွေရေးနှင့်အန္တရာယ်တစ်ခုပုံပြင် (2019)