လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, ရွေးချယ် Exposure နှင့်မပျော် (2012) ၏သုံးသပ်အခန်းက္ပ: အမေရိကန်လူကြီးများ '' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure တစ် longitudinal အားသုံးသပ်ခြင်း