ညစ်ညမ်း II ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုစည်းတင်ပြရန် Meta-analysis သည်: ထိတွေ့ပြီးနောက်မှထုတ်ပြန်သော (1995)