ကိုစှဲအပြုအမူအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျတွင် Meta-သုံးသပ်ချက် (2019)