အမျိုးသမီးလိင်အကျပ်ကိုင် (2017) ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုစာမေးပွဲ