တစ်အမျိုးသားအဝန်းနမူနာအတွက် Pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူလိင် Drive ကိုနှင့် Hypersexuality Associated ဖြစ်ပါသလား (2015)