Objectification, fragment နှင့်စားသုံးမှုမှတဆင့် "သူမရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည် Breaking": ပြည်တွင်းလိင်လူကုန်ကူးမှု (2018) ကိုနားလည်ခြင်းအဘို့တစ်ဦးက Conceptual Framework ကို