ယင်းသီအိုရီ Gap ပေါင်းကူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် (2018) အကြားဆက်ဆံရေးကိုရှငျးပွပါရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Script သီအိုရီကိုသုံးပြီး