အဆိုပါ Revised လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစစ်တမ်းအသုံးပြုခြင်း Battery ကိုအမျိုးသမီးများနှင့် Revised ပဋိပက္ခ Tactics ကြေးခွံ (2014) များထဲတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွေ့အကြုံများဖမ်းယူ