တစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2019): လိင်သဘောထားခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖို့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ Exposure ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ