Porn ပြဿနာမှ Porn အသုံးပြုမှုမှသည် Threshold Crossing: လိင် Coercive အပြုအမူများခန့်မှန်းအဖြစ် Porn သုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပုံစံများ (2017)