ငါကမှား၏ယုံကြည်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲလုပ်: နှိုင်းယှဉ်လုပျတဲ့သူဘာသာရေးလုလင်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်းမသုံးကြဘူး။