တစ်ဦးချင်း-based compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကေး: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဆန်းစစ်အတွက်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အရေးပါမှုကို (2017)