အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ Initiative နှင့်ကို Maintenance: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2004)