လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးကစနစ်ကျသောစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းထုတ်ဖော်ကျားခြားနားချက် (2017)