ကိုရီးယားအမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု, Extreme ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် Dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2014)