အမြိုးသမီးမြား၏ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု (1994)