ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ရှိရာသို့ သွား. နှင့်မုဒိမ်း၏အသေးအဖွဲ (1982)