ငယ်ရွယ်အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2013)