တစ်အကြီးစားအင်တာနက်ကိုနမူနာ (2018) တွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ပုံစံများနှင့်ရာထူးအမည်