ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအလားအလာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများ (1994) ကရှုမြင်ကြသည်အဖြစ်