ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အီသီယိုးပီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ဆုံးအဖွတျ: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2017)