ပညာရေး, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်ရေး: (။ Kraus et al, 11) ကို ICD-2018 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ

အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်