ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း Myth ဟာအတည်ပြုချက်: Sexism ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်သမိုင်း, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး (2018)