ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက် Psychometric တူရိယာမြား: A စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)