မျိုးကွဲညစ်ညမ်း (1994) တွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့် sexism