တောအတွင်း America Online များတွင်လိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်အတွက်တစ်ဦးလိင်၏ရှာဖွေရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားရှာခြင်းနှင့်ယင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ (2008)