လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့သူ (2014) စတင်ခြင်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းအပေါ်ဘဝလမျးစဉျကိုကျော်လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းထိတွေ့မှု