ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု (2004) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ