လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆောပိုလို, ဘရာဇီး (2018) တွင်ကုသမှု-ရှာကြံလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ