လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, Mood, နှောင်ကြိုးစတိုင်, Impulse နှင့်ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှုကိုစှဲကျဘာ (2019) အတွက်ခန့်မှန်းအချက်များအဖြစ်