လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing (1998)