ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-Related ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများအတွက်လူမှု Desire ဘက်လိုက်မှု: ဘာသာတရား၏အခန်းက္ပ (2017)