တစ်ဦးပစ္စည်း-မှီခိုပြည်သူ့အင်အားအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရန်လိုကြားဆက်ဆံရေး (2015)