Porn စာတတ်မြောက်ရေးပညာရေး (2017) ၏ Attenuating အခန်းက္ပ: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီး၏လိင် Objectification ကြားဆက်ဆံရေး