အီတလီနိုင်ငံကနေလိင်ကွဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (2017) ၏နမူနာခုနှစ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြီးတော့အင်တာနက်ကိုစွဲပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး