နားလည်မှုနှင့်ညစ်ညမ်း (2017) ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကောလိပ်ကျောင်းသား၏အတန်းခန့်မှန်း