လူ့လိင်၏ဘယ်အရွယ်အစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder (CSBD) Compulsive မှ Related ပါသလား? ပိုလနျအထီးတစ်နမူနာအပေါ်တစ်ဦး Multidimensional လိင်မေးခွန်းလွှာအသုံးပြုခြင်းလေ့လာမှု (2019)