ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2013) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ