လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာ (2009) မှဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့ကိုခနျ့မှနျး