ညစ်ညမ်း၏ကန့်သတ်ဘို့သက်ရောက်မှု (2008): ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ပထမ, ဒုတိယနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပါ