ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက် (2010) ၏တစ်ဦးကလူဦးရေကိုအခြေခံပြီး epidemiological လေ့လာမှု