လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝေဖန်ကာလသင်ယူဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်: လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ကလေးစောငျ့ရှောကျ (2014) အတွက်