ရိပ်မိသရုပ်မှန်အလယ်အလတ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ (2015) အကြား ဆက်စပ်.