လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရင်းခံကျတာကတော့လုပ်ငန်းစဉ်များ: ခံစား realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း (2010) ၏အခန်းက္ပ