လိင်ကအကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်စွမ်းဆောင်ရည်အရှေ့တိုင်းဆန်: ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ခံစား Utility ကို (2018) ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ