ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2018) မှတက္ကသိုလ် '' Ibadan ဘွဲ့ကြို၏ Exposure ၏လမ်းကြောင်း